نمایشگاه الکامپ و اتوماسیون اداری قائمشهر 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/20

تاریخ پایان: جمعه 97/09/23

زمان بازدید: 20 الی 23 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل

برگزار کننده: 011-42264464

تلفن:011-42264464

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر

آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار

الکامپ و اتوماسیون اداری قائمشهر