تامین و ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات احیا سنگ آهن

 (آهن اسفنجی طرح میدرکس)

تخصص ماست!

کارفرمایان

×