پروژه های ساخت انجام شده و در دست ساخت “تجهیزکالا”

 • عنوان پروژه/سفارش: 9708 M - نظم آوران - Diffuser

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: دیفوزر سایلنسر کمپرسور کاز خنک

 • عنوان پروژه/سفارش: 9708 M Mch پاسارگاد - slide bearing

 • کارفرما: احیا سنگ آهن پاسارگاد

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید بیرینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch جهان فولاد - dampr

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: دمپر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch جهان فولاد - Nozzle Pipe

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: لوله های نازل اسکرابرها

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch جهان فولاد - Scrubber water outlet plate

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: پلیت بدنه اسکرابر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch- صنایع بسته بندی کارتون توحید - Slide Bearing

 • کارفرما: صنایع بسته بندی کارتون توحید

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید بیرینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch- جهان فولاد - Upper & Lower Slide Gate

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید گیت

 • عنوان پروژه/سفارش: 9804 M Mch- جهان فولاد - Spring support channel

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کانال پشتیبانی

 • عنوان پروژه/سفارش: 9802 M Mch- جهان فولاد - Torque coupling

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کوپلینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch- نظم آوران - Classifier

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کلاسیفایر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9802 M Mch- نظم آوران - PTFE

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: PTFE

 • عنوان پروژه/سفارش: 9805 M Mch- نظم آوران - fuel gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: نم گیر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9803 M Mch- نظم آوران - damper

 • کارفرما: جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: غبارگیر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9710 M Mch- قائد بصیر - Pelletizer blade

 • کارفرما: پتروشیمی قائد بصیر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: تیغه

 • عنوان پروژه/سفارش: 9809 M Mch- نظم آوران - Upper Seal Leg

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Upper Seal Leg

 • عنوان پروژه/سفارش: 9810 M Mch- جهان فولاد- Bottom seal gas mist eliminator

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Bottom seal gas mist eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9812 M Mch- نظم آوران - Mechanical seal

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Mechanical seal

 • عنوان پروژه/سفارش: 9904 M Mch- نظم آوران - Vessel

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Vessel

 • عنوان پروژه/سفارش: 9905 M Mch- نظم آوران - Fuel Gas M.E.Vane Pack

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Fuel Gas M.E.Vane Pack

 • عنوان پروژه/سفارش: 9711 M Mch- نظم آوران - Flue Gas Duct

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Flue Gas Duct

 • عنوان پروژه/سفارش: 9811 M Mch- نظم آوران - Pillow Block’s Spare Parts

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Pillow Block’s Spare Parts

 • عنوان پروژه/سفارش: 9811 M Mch- نظم آوران - Pillow Block’s Spare Parts

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Pillow Block’s Spare Parts

 • عنوان پروژه/سفارش: 9911 M Mch- نظم آوران - Cooling Gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Cooling Gas Mist Eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9911 M Mch- نظم آوران - Fuel Top Gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Fuel Top Gas Mist Eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9912 M Mch- نظم آوران - Coupling

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Coupling

 • عنوان پروژه/سفارش: 9912 M Mch- نظم آوران - Vessel

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Vessel

 • عنوان پروژه/سفارش: 140006 M Mch- نظم آوران - Repair

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: تعمیر قطعه

 • شرح: تعمیر اکسنتریک بوش کن کراشر