تامین و ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات احیا سنگ آهن
(آهن اسفنجی طرح میدرکس)
تخصص ماست!