پروژه های تامین شده و در دست تامین شرکت “تجهیزکالا”

سال 1393 و 1394

سال 1396

 

 

سال 1397

[71022]’ tags=”]
[71022]’ tags=”]

– Packing gland [71101]’ tags=”]
– Packing gland [71101]’ tags=”]

سال 1398

سال 1399

‘ tags=”]

سال 1400