رزومه همکاران شرکت تجهیزکالا

مدیران ارشد

مدیران

ف راضی

مدیر واحد مالی و اداری

مشاوران

کارشناسان

المیرا کیانی

کارشناس فروش

ف توکلی

کارشناس فروش

م غفاری

کارشناس فروش