همکاران شرکت تجهیزکالا

مدیران ارشد

مدیران

ف راضی

مدیر واحد مالی و اداری

محمدرضا مفتحی

مدیر سفارشات

مشاوران

آریان شعبانی

مشاور تحقیق و توسعه

سینا آذرنیا

مشاور خرید خارجی

احسان شبانیان

مشاور خرید و تدارکات

داوود گلباز

مشاور ساخت تجهیزات فلزی

احمد نوریان

مشاور بازرسی

حمیدرضا شاه حسینی

مشاور مالی

کارشناسان

المیرا کیانی

کارشناس فروش

ف توکلی

کارشناس فروش

م غفاری

کارشناس فروش

م رهنوردی

کارشناس فروش

م افشار

کارشناس حسابداری

امیرعلی حسینی

کارشناس مهندسی

فاطمه نادریان

کارشناس حسابداری