رزومه همکاران شرکت تجهیزکالا

مدیران

مشاوران

شرکت تراز جمع

مشاور امور مالی

کارشناسان