پروژه های مهندسی شده و در دست مهندسی شرکت “تجهیزکالا”

9501 E - ARE - OKDC - Mud system

طراحی سیستم چرخه گل

کارفرما: شرکت استوان کیش

گل حفاری

۳D Modeling

آنالیز و تحلیل

Assembly drawing maps and Design Drawings

TPL segmentation list: Total part list

MTO shopping list

9509 E-ME - FSTCO - AMACO - 2 DSC duct line

9509 E-ME - RS - SRSM - FDP - Stack#1

شرح مختصری از “پروژه اصلی مهندسی دودکش” کارخانه سیرجان جهان فولاد
کارفرما: شرکت روشن صنعت

stack

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

9603 E - RS - 10 Chute

طراحی پروژه شستشوی زغال سنگ مواد ممرادو

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting
Quality Control Documents
Product List [Supply list [Shipping items list

9603 E-ME - RS - SNPL - MHS - 7Chute

طراحی و مهندسی مصالح شرکت حمل و نقل گنداله سنگان

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

طراحی شوت کارخانه سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

9605 E-ME - RS - AJS - MHS - Silo BN29

tank

مهندسی ذخیره سازی سیلو افزودنی برای اروند جهان ارا فولاد
کارفرما: اروند جهان ارا فولاد

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

9605 E-RE - RS - Abtus

     

9607 E-ME - DG - Wind tower

9608 E-ME - DG - TCCC - Cyclone preheater with calciner

9608 E-ME - RS - MHS - 4 Mechanical of CV

9608 E-ME - RS - MSCP - MHS - 132-CV-01-1

اجرای پروژه مهندسی مواد مبارکه سنگان

کارفا: شرکت روشن صنعت

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

Material Handling

9610 E-ME - RS - AJS - EAF&SC

ساخت مهندسی خط ریخته گری اسلب و مخازن ذخیره سازی پروژه فولادسازی اروند جهان آرا

Project-AJS

کارفرما:فولاد سازی جهان آرا

 • Furnace exchange device
 • Slab head collector
 • Burr removal car
 • Ladle slide gate platform
 • Tundish tilting stand
 • Mould maintenance stand
 • Vertical-bender moving frame tilting
 • Vertical-bender water test
 • Segments moving frame tilting
 • Segments water test
 • Segments hydraulic test stand
 • Segments rolls rack
 • Segments cylinder rack
 • Segment extraction chain
 • Adjustable rocker for tundish
 • Lifting yoke
 • Segment lifting frame

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

9611 ME - RS - MHS - 3 Mechanical of CV

9801 ME - آران سیج - Tower