هشتمین دوره نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی اهواز 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/09/21

تاریخ پایان: شنبه 97/09/24

زمان بازدید: 21 الی 24 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: صنعت، تولیدی

برگزار کننده: 061-33373575

تلفن:061-33373575

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان

آدرس: اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران

خدمات فنی مهندسی