نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری همدان97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/09/12

تاریخ پایان: پنجشنبه 97/09/15

زمان بازدید: 12 الی 15 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: پژوهشی و فناوری

برگزار کننده: 081-32542676

تلفن: 081-32542676

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان

آدرس: میدان عاشورا شهر همدان

نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری