ششمین دوره نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز 97

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/08/10

تاریخ پایان: دوشنبه 97/08/14

زمان بازدید: 10 الی 14 آبان ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: پژوهشی و فناوری

برگزار کننده: 041-36373851-8

تلفن: 041-36373851-8

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز

آدرس: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

فناوری های نو و پیشرفته