نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/08/09

تاریخ پایان: شنبه 97/08/12

زمان بازدید: 16 الی 21

نوع: داخلی

گروه بندی: ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات

برگزار کننده: 071-36212525

تلفن: 071-36212525

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز

آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

نمایشگاه اینترنت