چشم انداز – ماموریت – ارزش‎های “تجهیزکالا”

چشم انداز:

پایگاهی مطمئن و کامل از هر جهت در زمینه ارائه خدمات مهندسی مکانیک و کالاهای صنعتی مرتبط با تجهیزات صنعتی

جایگاه افراد نوآور و پر تلاش

ماموریت:

انجام متعهدانه کار

دقت و صحت همراه با سرعت

امانتداری و صحت در اجرای کار

رویکرد سیستمی و تأکید بر کنترل خلاقیت

شعار:

سادگی -> وضوح -> کاربردی

فکر  ->  اجرا  ->  بهبود

ارزش‎ها:

خلاقیت، دقت، کیفیت، نظم

چشم انداز