نمایشگاه حمام، استخر و صنایع وابسته بجنورد 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/23

تاریخ پایان: شنبه 98/07/27

زمان بازدید: 23 الی 27 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: سونا و استخر

برگزار کننده: 058-32210415

تلفن: 058-32210415

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی بجنورد

آدرس: بجنورد، جاده ارکان، روبه روی سیلوی گندم

نمایشگاه حمام، استخر و صنایع وابسته