نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و آبیاری بجنورد 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/23

تاریخ پایان: شنبه 98/07/27

زمان بازدید: 23الی27 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: ماشین آلات و تجهیزات، کشاورزی و ارگانیک

برگزار کننده: 058-32210415

تلفن: 058-32210415

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی بجنورد

آدرس: بجنورد، جاده ارکان، روبه روی سیلوی گندم

نمایشگاه کشاورزی