تکنولوژی ساخت “تجهیزکالا”

  • قطعه سازی [PMT]

  • جوشکاری [WPS]

  • مونتاژ [AMT/OPC]