تهیه لیست مهندسی ساخت “تجهیزکالا”

  • خرید [MTO/BOM]

  • قطعه سازی [TPL]

  • محصول [Supply list]