رزومه همکاران شرکت تجهیزکالا

مدیران ارشد

مدیران

ف راضی

مدیر واحد مالی و اداری

مشاوران

شرکت تراز جمع

مشاور امور مالی

کارشناسان

ف توکلی

کارشناس فروش