فرم همکاری با شرکت تجهیز کالا

یک قرن تجربه سازندگان بزرگ جهان، ثابت کرده است که شایسته سالاری تنها راه موفقیت سازمانها می باشد و در این راستا مانیز میکوشیم که نیروهای مورد نیاز را براساس شایستگی انتخاب و به همکاری دعوت نماییم. رزومه شما نیز به دقت مورد بررسی قرارخواهد گرفت و درصورت تطبیق با نیازها و الزامات شرکت، با شما تماس خواهیم گرفت .
مجردمتاهل

خدمت سربازی ( آقایان )

سطح تحصیل:


سطح زبان انگلیسی: