نمایشگاه معادن و صنایع وابسته اهواز ۹۷

هشتمین دوره نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی اهواز ۹۷

ششمین دوره نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اهواز ۹۷

هجدهمین دوره نمایشگاه ساختمان اهواز۹۷