نمایشگاه حمام، استخر و صنایع وابسته بجنورد ۹۷

نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و آبیاری بجنورد ۹۷

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری بجنورد ۹۷